Suzuki - 1TS special white No. 3 (Rahmen) / special white No. 3 (frame)