Yamaha - 1177/VPBC5 vivid purplish blue cocktail 5